O škole

Profil školy

Stredná priemyselná škola dopravná na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave je strednou odbornou školou, ktorá už od roku 1972 poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v štvorročnom dennom štúdiu. Špecializuje sa na oblasti dopravných študijných odborov so zameraním na cestnú dopravu. V posledných školských rokoch sú to konkrétne odbory:

3765 M technika a prevádzka dopravy  - podľa ŠkVP Prevádzka, údržba a vedenie cestných vozidiel

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy - podľa ŠkVP Služby v doprave, zasielateľstve a logistike.

3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách - podľa ŠkVP Elektrotechnik v doprave

Absolventi našej školy sa dobre uplatňujú na trhu práce. Prvé dva študijné odbory umožňujú absolventovi splniť  po obsahovej stránke podmienky  zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave pre získanie odbornej spôsobilosti na podnikanie v cestnej doprave. Kvalitné praktické vyučovanie realizujeme v dielňach školy aj u našich sociálnych partnerov. Poskytujeme možnosť získať vodičský preukaz skupiny A a B v našej autoškole za výhodnú cenu.