PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
RNDr. Eva Kozová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14 69
Ako zvládať stres za katedrou a prevencia syndrómu vyhorenia 9
Testové položky z fyziky 10
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Základná obsluha počítača 8
Finančná gramotnosť 14
Ing. Lýdia Haliaková Tvorba školského kurikula 17 141
Ako zvládať stres za katedrou a prevencia syndrómu vyhorenia 9
Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy 12
Finančná gramotnosť 14
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Možnosti využitia modernej didaktickej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese 14
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP - multiplikátori 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP 8
Ing. Eva Sedláčková Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP 6 83
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Tabuľkový editor EXCEL pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy 12
Ako zvládať stres za katedrou a prevencia syndrómu vyhorenia 9
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP 6
Finančná gramotnosť 14
Mgr. Zlatica Baxová Tabuľkový editor EXCEL pre pokročilých 7 62
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy 12
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP 6
Základná obsluha počítača 8
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Druhá atestácia po absolvovaní prípravného atestačného vzdelávania -30
Ako zvládať stres za katedrou a prevencia syndrómu vyhorenia 9
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese ZŠ a SŠ 8
Finančná gramotnosť 14
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Ing. Tibor Beňa Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14 14
Ing. Pavla Čaplová Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy 12 62
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP 6
Publikačná činnosť 30
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14
Mgr. Viktória Čekanová Digitalizácia učebných materiálov 15 38
Školské projekty a partnerstvá cez internet 8
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Ing. Tatiana Dobrovodová Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7 75
Základná obsluha počítača 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14
Ako zvládať stres za katedrou a prevencia syndrómu vyhorenia 9
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP 6
Finančná gramotnosť 14
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Mgr. Miriama Ďuričková Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP 6 68
Ako zvládať stres za katedrou a prevencia syndrómu vyhorenia 9
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Moderné prezentačné aktivity a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Ing. Helena Fusková Ako zvládať stres za katedrou a prevencia syndrómu vyhorenia 9 63
Metodika tvorby podnikateľských plánov žiakov stredných škôl 10
Ovládanie programov ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a OLYMP - mzdy a personalistika 20
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP 6
Praktické financie v edukačnom procese 12
Ing. Mariana Gaálová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 85
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14
Finančná gramotnosť 14
Ako zvládať stres za katedrou a prevencia syndrómu vyhorenia 9
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP 6
Základná obsluha počítača 8
Autocad v školskej praxi 10
Ing. Tomáš Galandák Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy 12 31
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP 6
Ako zvládať stres za katedrou a prevencia syndrómu vyhorenia 9
Finančná gramotnosť 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14
Prvá atestácia po absolvovaní prípravného atestačného vzdelávania -30
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do školského vzdelávacieho programu - Uznávanie výsledkov vzdelávania v SR 6
Mgr. Katarína Grebečíová Modernizácia vyučovania na SŠ s podporou IKT 35 109
Finančná gramotnosť 14
Jazyková skúška - anglický jazyk 60
Mgr. Boris Honz Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14 94
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP 6
Ako zvládať stres za katedrou a prevencia syndrómu vyhorenia 9
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Kin-ball na hodinách telesnej a športovej výchovy 6
Finančná gramotnosť 14
Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy 12
Ing. Dušan Hrabina Základná obsluha počítača 8 65
Tabuľkový editor EXCEL pre začiatočníkov 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Finančná gramotnosť 14
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese ZŠ a SŠ 8
Mgr. Adriána Nagyová Vybrané letné športy v prírode ako efektívny prostriedok zdravého životného štýlu 10 91
Plávanie v školskej a športovej výchove 8
Ako zvládať stres za katedrou a prevencia syndrómu vyhorenia 9
Finančná gramotnosť 14
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP 6
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy 12
Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách 6
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Ing. Beata Ogrodníková Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy 12 73
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Autocad v školskej praxi 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP 6
Druhá atestácia po absolvovaní prípravného atestačného vzdelávania -30
Ako zvládať stres za katedrou a prevencia syndrómu vyhorenia 9
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do školského vzdelávacieho programu - Uznávanie výsledkov vzdelávania v SR 6
Finančná gramotnosť 14
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Ing. František Ridzoň Globálny etický program - etika v podnikaní 25 77
Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP 6
Finančná gramotnosť 14
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP 6
Mgr. Jozef Sagan Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP 6 6
Mgr. Dana Schneiderová Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy 12 33
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP 6
Ako zvládať stres za katedrou a prevencia syndrómu vyhorenia 9
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do školského vzdelávacieho programu - Uznávanie výsledkov vzdelávania v SR 6
RNDr. Ľubica Stupareková Finančná gramotnosť 14 60
Modernizácia vyučovania na SŠ s podporou IKT 35
Druhá atestácia po absolvovaní prípravného atestačného vzdelávania -30
Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy 12
Ako zvládať stres za katedrou a prevencia syndrómu vyhorenia 9
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP 6
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14
Mgr. Miroslava Tomiczková Prvá atestácia po absolvovaní prípravného atestačného vzdelávania -30 85
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy 12
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ako zvládať stres za katedrou a prevencia syndrómu vyhorenia 9
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14
Finančná gramotnosť 14
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP 6
Globálny etický program - etika v podnikaní 25
Mgr. Jozef Trutz Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14 14
Mgr. Ľudmila Zeleňáková Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8 70
Ako zvládať stres za katedrou a prevencia syndrómu vyhorenia 9
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Vybrané letné športy v prírode ako efektívny prostriedok zdravého životného štýlu 10
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Prvá atestácia po absolvovaní prípravného atestačného vzdelávania -30
Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy 12
Kin-ball na hodinách telesnej a športovej výchovy 6
Hry vo vyučovaní nemeckého jazyka na základnej a strednej škole 9
Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách 6
Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP 6
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8


© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.12.2018