Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Nemecký jazyk Ruský jazyk Dejepis Občianska náuka Etická výchova Fyzika Matematika Informatika Telesná a športová výchova Základy techniky Úvod do motorizmu Elektrotechnika Technika jazdy Manipulácia s tovarom Aplikovaná informatika Elektronika Cestná doprava Cestné vozidlá Ekonomika Základy účtovníctva Prevádzka cestných vozidiel Odpadové hospodárstvo Dopravná geografia Odborné kreslenie Prax Časti strojov Elektrotechnické merania Meranie a diagnostika

Kritériá hodnotenia v študijnom odbore technika a prevádzka dopravy

Slovenský jazyk a literatúra

     Pri každom hodnotení tematického celku používame Klasifikačný poriadok (Metodické usmernenie 21/2011), ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl v SR. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je systematické hodnotenie žiakov a má informatívnu, motivačnú, komparatívnu a korekčnú funkciu.

     Písomné práce, testy, diktáty, písomné cvičenia, pracovné listy AUT a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci. Otázky pri všetkých formách skúšania nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Čas potrebný na vypracovanie písomných prác je 2 vyučovacie hodiny, testov je max. 20 min., resp. na ústnu odpoveď je 5 – 10 minút. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou klasifikácie. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci podľa aktuálnej situácie v triede s ohľadom na ŠkVP. Pre potreby komparácie je hodnotiaca škála rovnaká v paralelných triedach.

     Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť ktorýkoľvek didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný s cieľom zlepšiť výsledok klasifikácie. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Ak žiak kvôli neúčasti na vyučovaní didaktický test neabsolvoval v rovnakom termíne ako ostatní žiaci v triede, absolvuje ho v najbližšom možnom termíne po vlastnom dohovore s vyučujúcim najneskôr do termínu najbližšieho testu z nasledujúceho tematického celku. Ak test neabsolvuje z dôvodu vlastného nezáujmu o absolvovanie testu, učiteľ do sumatívneho hodnotenia započíta 0 bodov a príslušné hodnotenie. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu trvania príslušného ročníka žiaka.

     Súčasťou celkového hodnotenia žiaka je aj hodnotenie referátov z minočítankového čítania, ich obsah, aktuálnosť, zaujímavosť, ako aj spôsob ich prezentácie. Výsledný stupeň prospechu žiaka určí vyučujúci na konci klasifikačného obdobia s ohľadom na systematickosť v práci žiaka, snahu, iniciatívu, ochotu a schopnosť spolupracovať počas celého klasifikačného obdobia.

   Hodnotenie referátov, ktoré žiaci robia minimálne dva v oboch polrokoch, je na základe dodržania predpísaného obsahu spracovaného (nie stiahnutého) z internetu a odbornej literatúry, pričom sa hodnotí samostatnosť textového spracovania. Referát zhodnotí učiteľ a ohodnotí známkou.

     Podmienkou pre absolvovanie ročníka sú dve písomné práce podľa určených útvarov, jedna za každý polrok. Hodnotia sa v súlade s kritériami na hodnotenie PFIČ MS. V druhom a treťom ročníku je súčasťou hodnotenia v druhom polroku aj povinná cvičná písomná práca – správa o činnosti zo súvislej odbornej praxe.

     Výsledné hodnotenie je súhrnom čiastkových hodnotení podľa váhy dôležitosti (testy zo základného učiva, ústne skúšanie, vypracovanie a obhajoba projektu, aktivita pri ústnom skúšaní, aktivita s internetom, riešenie PL AUT, samostatná aktivita na rozšírenie učiva, zručnosti práce s textom, mapou a atlasmi a pod.).

     Na priebežné a výsledné hodnotenie sa využíva nasledujúci bodový klasifikačný systém:

 

1.   Každá ústna alebo písomná skúška má pevne stanovený počet klasifikačných bodov. Týmto spôsobom sa hodnotia všetky typy skúšok (ústne odpovede, previerky, slohové práce, testy, ...).

 1. Podľa výsledku skúšky môže, ale nemusí byť opravná skúška (len v prípade písomiek). O konaní opravnej písomky rozhoduje vždy učiteľ. Ak sa však žiak rozhodne písať opravnú písomku, potom platí:
  1. napíše ju lepšie ako pôvodnú písomku

     - pôvodný výsledok sa ruší, platí nový výsledok    ( 3/5 = 4/5 )

 1. napíše ju horšie ako pôvodnú písomku

     - zrátajú sa body z oboch písomiek, východiskový počet klasifikačných bodov sa           

      zdvojnásobí      ( 3/5 + 2/5 = 5/10 )

3.   Žiak získava aktivitné body, ktoré mu môžu zlepšiť celkový výsledok. Plusky môže žiak získavať počas celého polroka priebežne.

4.   Mínusové body a mínusky nemajú v systéme miesto. Systém je založený na pozitívnom hodnotení.

5.   Učiteľ si vyhradzuje právo posunu počtu výsledných percent o 5% (ale len v prípade zisku, inak neodratúva žiadne percentá) – rozhoduje práca žiaka na jednotlivých hodinách.

6.   Získané body sa preratúvajú na percentá ( max. 100%).

 

 

      Známka sa stanovuje nasledujúcim prevodom:          100% - 90%     výborný           (1)

                                                                               89% - 75%       chválitebný      (2)

                                                                               74% - 50%       dobrý               (3)

                                                                               49% - 30%       dostatočný       (4)

                                                                               29% -   0%       nedostatočný   (5)

 

Príklad: Žiak získa 69 bodov zo 75 bodov: 69/75 = (69 : 75) x 100 = 92% = výborný.

 

Hodnoty klasifikačných bodov pri jednotlivých typoch skúšok:

Previerka 5´

 

Ústna odpoveď

Previerka 10´

Referát

Diktát (kontrolný)

Písomný test po

tematickom celku

Diktát (nácvičný)

Polročný test

Školská písomná práca (sloh)

5 bodov

10 bodov

cca 20 bodov

(podľa náročnosti testových položiek)

20 – 30 bodov

(podľa náročnosti testových položiek)

 

     Tento bodový klasifikačný systém je založený na princípe pozitívneho hodnotenia úspešnosti študentov. Jeho nespornou výhodou je tá skutočnosť, že pri klasifikácii ktoréhokoľvek typu skúšky nevznikajú búrlivé diskusie medzi učiteľom a žiakom, keďže žiak hodnotenie vníma ako isté skóre, ktoré si môže kedykoľvek vylepšiť.

V prípade, ak žiakov počas klasifikačného obdobia nehodnotíme známkami, ale bodmi, priďeľujeme ich takto:

 • predpísané slohové práce (28 b),
 • cvičné slohy (5 bodov),
 • predpísané diktáty (15 bodov),
 • krátke cvičné diktáty (5 bodov),
 • ústna odpoveď (10 – 20 bodov),
 • testy a písomky (20 - 50 bodov),
 • za prečítanú knihu z odporúčaného čítania a napísaného obsahu s vlastným hodnotením + krátkej diskusie žiaci dostanú 20 bodov navyše (20 bodov zo základu 0).